Točka 1. Stručni savjetnik u Uredu za provedbu infrastrukturnih projekata, Služba za infrastrukturne i građevinske radove

Zagreb, Croatia


Oglas više nije dostupan.

Uvjeti:

• magistar inženjer građevinarstva ili arhitekture (VSS građevinarstva ili arhitekture),

• najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

• poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU,

• izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,

• napredno znanje rada na računalu,

• završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta,

• hrvatsko državljanstvo.


Opis poslova:

• u suradnji s voditeljem Odjela planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje,

• sudjeluje u obavljanju složenih poslova u radu Odjela i Služba uz povremeni nadzor i upute nadređenog,

• nadzire provedbu ugovora građevinske ili prostorno planske prirode financirane iz programa u nadležnosti Agencije, uključujući projekte financirane iz ESI fondova u nadležnosti Agencije, prema pravilima Europske unije te sukladno važećoj nacionalnoj regulativi iz područja javne nabave odnosno prostornog planiranja i gradnje te odlazi na terenske posjete projektima radi kontrole i ovjere troškova,

• pruža savjetodavnu potporu voditeljima projekata u okviru organizacijskih jedinica zaduženih za provedbu programa i projekata uključujući davanje mišljenja na aktivnosti pripreme Poziva za dostavu projektnih prijedloga te kontrolu planova nabave kod projekata financiranih iz ESI fondova koji imaju komponentu radova,

• obavlja i druge poslove vezane uz kontrolu provedbe građevinskih i infrastrukturnih radova za projekte financirane iz programa IPA I i Prijelaznog instrumenta,

• redovito prisustvuje mjesečnim sastancima s predstavnicima tijela državne uprave i drugih korisnika financijskih sredstava EU,

• priprema podatke za potrebe sastanka odbora za praćenje provedbe programa EU te provodi preporuke odbora, a iznimno i sudjeluje na sastancima odbora,

• odgovoran je za ažuriranje podataka koji proizlaze iz poslovnih procesa u nadležnosti Službe, a unose se u informacijske sustave Agencije,

• daje stručna mišljenja vezano uz procedure ishođenja potrebnih dozvola, stručnog nadzora i upravljanja gradnjom, priprema kontrolne liste, analizira troškovnike te uspoređuje ugovorene i izvršene radove,

• sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti,

• u slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima,

• obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.