Točka 10. Stručni savjetnik u Uredu za ugovaranje

Zagreb, Croatia


This job is not available any more.

Uvjeti:

•    magistar ekonomije, prava ili druge odgovarajuće struke (VSS ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke),
•    najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
•    poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU,
•    izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
•    napredno znanje rada na računalu,
•    završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta,
•    hrvatsko državljanstvo.


Opis poslova:

•    u suradnji s voditeljem Odjela planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje,
•    sudjeluje u postupku dodjele bespovratnih sredstava te u postupku javnog otvaranja i pregleda i ocjene ponuda te koordinira rad ovlaštenih predstavnika naručitelja i osoba koje u svojstvu članova odbora ili povjerenstva sudjeluju u postupku dodjele bespovratnih sredstava,
•    u svojstvu koordinatora pojedinog postupka, sudjeluje u postupku pregleda i ocjene te nadzire postupak pregleda i ocjene ponuda u cilju potpune primjene načela javne nabave i općeg načela dobrog financijskog upravljanja; upoznaje ovlaštene predstavnike naručitelja s načelima povjerljivost i nepristranosti te ih upoznaje s elementima postupka pregleda i ocjene ponuda; daje upute u vezi s izradom i kontrolira zapisnike sa javnog otvaranja, izvještaje o pregledu i ocjeni ponuda, ugovore i drugu popratnu dokumentaciju,
•    provodi i sve tehničke zadatke povezane s provedbom postupka pregleda i ocjene ponuda, uključujući potpisivanje izjava o povjerljivosti i nepristranosti, vođenje zapisnika s javnog otvaranja, vođenje izvještaja o pregledu i ocjeni ponuda, pripremu, slanje i registriranje korespondencije s ponuditeljima, pripremu ugovora i popratne dokumentacije,
•    dužan je bilježiti sve pojedinosti u vezi s provedenim nadmetanjem te za točnost odgovara koordinatoru pojedinog postupka nabave,
•    provodi postupak dodjele bespovratnih sredstava u cilju potpune primjene važećih načela pojedine dodjele i općeg načela dobrog financijskog upravljanja,
•    surađuje s ostalim službama Agencije radi provođenja postupka dodjele bespovratnih sredstava sukladno primjenjivim propisima i pravilima pojedine dodjele,
•    provodi zadatke povezane s provedbom postupka dodjele, registracije pristiglih projektnih prijedloga te njihove administrativne provjere i pregleda prema primjenjivim propisima i pravilima pojedine dodjele te koordinira ostale sudionike u tom postupku,
•    dužan je štititi interese Agencije u svim nadmetanjima i postupcima dodjele u njezinoj nadležnosti,
•    po potrebi provodi terenske posjete i provjere pravilnosti u izvršenju ugovorenih projekata vezanih za nabavu korisnika bespovratnih sredstava te sukladno tome priprema izvještaje i mišljenja,
•    odgovoran je za ažurno vođenje temeljnih poslovnih statistika Odjela,
•    po potrebi obavlja i poslove vezane uz mentorstvo novozaposlenih djelatnika,
•    obavlja složenije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu dokumentacije, praćenje provedbe programa i projekata, uz povremeni nadzor i upute nadređenog voditelja,
•    sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti,
•    u slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima,
•    obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odjela, odnosno poslove po nalogu nadređenih.