Točka 13. Stručni suradnik u Uredu za financije i računovodstvo, Služba II za financije u okviru ESI fondova

Zagreb, Croatia


Oglas više nije dostupan.

Uvjeti:

•    magistar ekonomije (VSS ekonomske struke),
•    najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
•    poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU,
•    izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
•    napredno znanje rada na računalu,
•    završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta,
•    hrvatsko državljanstvo.

Opis poslova:

•    u suradnji s voditeljem Odjela planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje,
•    obavlja složene stručne i administrativne poslove iz djelokruga rada Odjela uz češći nadzor i upute voditelja Odjela,
•    zadužen je za samostalno, točno i pravovremeno računovodstveno evidentiranje nastalih poslovnih događaja vezanih uz programe, projekte i ugovore koji su mu dodijeljeni,
•    evidentira poslovne transakcije te izrađuje i kontrolira sastavljena financijska izvješća koja se izrađuju prema akreditiranim procedurama za svaki program i projekt,
•    prati provedbu projekata i odlazi na terenske posjete,
•    sudjeluje u postupku planiranja državnog proračuna kako bi se osigurala novčana sredstva nacionalnog sufinanciranja,
•    surađuje s Državnom riznicom i resornim ministarstvima u praćenju otvaranja/zatvaranja proračunskih aktivnosti,
•    u suradnji s voditeljem Odjela izrađuje planove aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje,
•    odgovoran je za ažuriranje podataka koji proizlaze iz poslovnih procesa u nadležnosti Odjela, a unose se u informacijske sustave Agencije,
•    obavlja i poslove vezane uz mentorstvo novozaposlenih djelatnika,
•    sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti,
•    u slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima,
•    obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.