Točka 14. Viši stručni savjetnik u Uredu za prethodnu provjeru postupaka nabave i odabira projekata, Služba II

Zagreb, Croatia


Oglas više nije dostupan.

Uvjeti:

•    magistar ekonomije, prava ili druge odgovarajuće struke (VSS ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke),
•    najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU,
•    izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
•    napredno znanje rada na računalu,
•    završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta,
•    hrvatsko državljanstvo.

Poželjno radno iskustvo na poslovima provedbe postupaka javne nabave (priprema dokumentacije o nabavi i postupak pregleda i ocjene ponude).Opis poslova:

• samostalno, pravodobno i učinkovito obavlja najsloženije poslove vezane uz ex ante preglede dokumentacije postupaka nabava korisnika ESI fondova, s naglaskom na kontrolu dokumenata koji se odnose na složenije projekte (veći broj korisnika i/ili partnera na projektu, specifična problematika u okviru projekta, kratki rokovi pripreme dokumentacije, kompleksna oprema, velika vrijednost nabave, više grupa opreme itd.),

• samostalno, pravodobno i učinkovito obavlja najsloženije poslove provedbe pregleda i osiguranja kvalitete dokumenata povezanih s postupcima odabira prema pravilima ESI fondova,

• samostalno, pravodobno i učinkovito obavlja najsloženije poslove provedbe kontrole i osiguranja kvalitete ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i ostalih povezanih dokumenata (plan nabave, dodatak ugovoru i dr.),

• pregled dodataka ugovorima iz programa IPA i Prijelazni instrument

• u svojstvu promatrača prisustvuje sastancima Odbora/Povjerenstva i/ili drugih tijela koja vrše postupak odabira u sklopu Poziva financiranih sredstvima ESI fondova po potrebi,

• u suradnji s voditeljem Službe planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje,

• pomaže voditelju Odjela/Službe u pripremi internih procedura i metodologije za obavljanje poslova vezanih za projekte financirane iz ESI fondova u nadležnosti Agencije, te ažuriranju i nadogradnji relevantnih priručnika Agencije,

• sudjeluje u radu tematskih radnih skupina s ciljem poboljšanja poslovnih procesa u Agenciji,

• u dogovoru s voditeljem Odjela/Službe predlaže rješenja za složene situacije i daje prijedloge poboljšanja procedura Ureda i drugih Ureda Agencije,

• odgovoran je za ažuriranje podataka koji proizlaze iz poslovnih procesa u nadležnosti Službe, a unose se u informacijske sustave Agencije po potrebi,

• prema potrebi sudjeluje kao predstavnik Ureda na sastancima vezano uz rješavanje specifičnih pitanja,

• obavlja poslove mentorstva novozaposlenih,

• sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti,

• u slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima,

• obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.