Točka 18. Stručni suradnik u Uredu za zajedničke poslove

Zagreb, Croatia


This job is not available any more.

Uvjeti:

•    magistar ekonomije (VSS ekonomske struke),
•    najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
•    poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU,
•    izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
•    napredno znanje rada na računalu,
•    završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta,
•    - hrvatsko državljanstvo.

Opis poslova:

•    u suradnji s voditeljem Službe planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje,
•    obavlja složene poslove  iz djelokruga rada Službe u dogovoru s nadređenim i uz češći nadzor i upute nadređenog,
•    predlaže unapređenje internih procedura i metodologija aktivnosti financijskog osiguranja (planiranje, izvršenje financijskog plana, evidentiranje poslovnih promjena, izvještavanje) te sudjeluje u njihovom razvoju,
•    prati izvršenje financijskog plana Agencije putem izvještajnog sustava,
•    provodi bilanciranje Glavne knjige i predlaže raspravljanje otvorenih stavaka obveza i potraživanja,
•    provodi likvidaturu i kontiranje financijskih isprava,
•    po potrebi surađuje na složenim stručnim i administrativnim poslovima vezano za provedbu ugovora tehničke pomoći projekata u okviru operativnih programa financiranih iz ESI fondova EU čiji je korisnik Agencija-UZP uz češći nadzor i upute voditelja Službe,
•    odgovoran je za ažuriranje podataka koji proizlaze iz poslovnih procesa u nadležnosti Službe, a unose se u informacijske sustave Agencije i sustav Državne riznice,
•    provodi izmjene stanja u knjizi osnovnih sredstava i sitnog inventara, sudjeluje u pripremi popisne liste i sudjeluje u popisima imovine i obveza Agencije,  
•    sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti,
•    u slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima,
•    obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.