Točka 2. Viši stručni savjetnik u Uredu za provedbu infrastrukturnih projekata, Služba za provedbu projekata prometne i komunikacijske infrastrukture

Zagreb, Croatia


Oglas više nije dostupan.

Uvjeti:

• magistar ekonomske, pravne, tehničke ili druge odgovarajuće struke (VSS ekonomske, pravne i druge odgovarajuće struke)

• najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

• poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU,

• izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,

• napredno znanje rada na računalu,

• završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta,

• hrvatsko državljanstvo.

Poželjno iskustvo na poslovima pripreme i/ili provedbe postupka javne nabave i/ili poslovima pripreme/provedbe projekata financiranih iz EU fondova.


Opis poslova:

• u suradnji s voditeljem Odjela planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje,

• u dogovoru voditeljem Odjela obavlja najsloženije poslove u radu Odjela i Službe uz povremeni nadzor i upute nadređenog,

• po potrebi sudjeluje u radu odbora za procjenu prihvatljivosti projektnih prijava, provodi pripremu ugovora te kontrolu izmjena ugovora,

• provodi aktivnosti vezane uz kontrolu planova nabave krajnjih korisnika te odlazi na terenske posjete projektima,

• provodi i poslove kontrole dokumentacije vezane uz prihvatljivost troškova i praćenje provedbe operativnih programa financiranih iz strukturnih instrumenata odnosno ESI fondova Europske unije koji su u nadležnosti Agencije, a posebice one dokumentacije koja se odnosi na složenije projekte (projekti visoke financijske vrijednosti, specifična problematika u okviru projekta, i sl.),

• redovno surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije,

• predlaže promjene i unapređenja procedura u nadležnosti Odjela,

• u skladu s obvezama delegiranima od strane upravljačkog tijela sudjeluje u pripremi dijela uputa za prijavitelje,

• u provođenju procesa propisanih u internim procedurama Agencije surađuje s drugim Uredima u skladu s definiranim procedurama,

• prati provedbu ugovora financiranih u okviru strukturnih instrumenata odnosno ESI fondova te podnosi uz to vezane izvještaje,

• dužan je čuvati dokumentaciju sukladno predviđenim procedurama i voditi evidencije,

• odgovoran je za ažuriranje podataka koji proizlaze iz poslovnih procesa u nadležnosti Odjela, a unose se u informacijske sustave Agencije,

• obavlja poslove vezane uz mentorstvo novozaposlenih,  

• samostalno obavlja i druge najsloženije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, pripremu planova, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan Agencije, praćenje provedbe programa i projekata, uz povremeni nadzor i upute nadređenog voditelja,

• sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti,

• u slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima,

• obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.