Točka 3. Stručni suradnik u Uredu za provedbu infrastrukturnih projekata

Zagreb, Croatia


This job is not available any more.

Uvjeti:

•    magistar inženjer građevinarstva ili arhitekture (VSS građevinarstva ili  arhitekture),
•    najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
•    poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU,
•    izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
•    napredno znanje rada na računalu,
•    završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta,
•    hrvatsko državljanstvo.


Opis poslova:

•    sudjeluje u obavljanju složenih poslova u radu Odjela uz češći nadzor i upute nadređenog,
•    nadzire  provedbu ugovora građevinske ili prostorno planske prirode financirane iz programa u nadležnosti Agencije, uključujući projekte financirane iz ESI fondova u nadležnosti Agencije, prema pravilima Europske unije te sukladno važećoj nacionalnoj regulativi iz područja javne nabave odnosno prostornog planiranja i gradnje te odlazi na terenske posjete projektima radi kontrole i ovjere troškova,
•    pruža savjetodavnu potporu voditeljima projekata u okviru organizacijskih jedinica zaduženih za provedbu programa i projekata uključujući davanje mišljenja na aktivnosti pripreme Poziva za dostavu projektnih prijedloga te kontrolu planova nabave kod projekata financiranih iz ESI fondova koji imaju komponentu radova,
•    obavlja i druge poslove vezane uz kontrolu provedbe građevinskih i infrastrukturnih radova za projekte financirane iz programa IPA I i Prijelaznog instrumenta, 
•    redovito prisustvuje mjesečnim sastancima s predstavnicima tijela državne uprave i drugih korisnika financijskih sredstava EU,
•    priprema podatke za potrebe sastanka odbora za praćenje provedbe programa EU te provodi preporuke odbora, a iznimno i sudjeluje na sastancima odbora,
•    u suradnji s voditeljem Odjela  planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje,
•    odgovoran je za ažuriranje podataka koji proizlaze iz poslovnih procesa u nadležnosti Službe, a unose se u informacijske sustave Agencije,
•    daje stručna mišljenja vezano uz procedure ishođenja potrebnih dozvola, stručnog nadzora i upravljanja gradnjom, priprema kontrolne liste, analizira troškovnike te uspoređuje ugovorene i izvršene radove,
•    sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti,
•    u slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima,
•    obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.