Točka 5. Viši unutarnji revizor u Službi za unutranju reviziju

Zagreb, Croatia


This job is not available any more.

Uvjeti:

•    magistar ekonomije ili prava (VSS ekonomske ili pravne struke),
•    najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
•    stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru,
•    aktivno znanje engleskog jezika, napredno znanje rada na računalu,
•    završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta,
•    hrvatsko državljanstvo.


Opis poslova:


•    u suradnji s voditeljem Službe planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje,
•    na temelju godišnjeg plana unutarnje revizije ili naloga za pokretanje revizije obavlja revizije u svojstvu voditelja tima, člana tima ili pojedinačno i samostalno, u skladu s priručnikom za unutarnju reviziju, standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora,
•    u ulozi voditelja tima planira i koordinira rad tima,
•    odgovoran je za ažurno i točno provođenje svih faza revizije u skladu s planom i programom unutarnje revizije te za dokumentiranje i izvještavanje voditelja Službe o tijeku provođenja revizije,
•    izrađuje Nacrt revizorskog izvješća te ga nakon odobrenja voditelja Službe dostavlja odgovornoj osobi revidiranog subjekta s kojom usuglašava preporuke dane u izvješću,
•    na temelju odgovora revidiranog subjekta na Nacrt revizorskog izvješća sastavlja i potpisuje Konačno revizorsko izvješće koje dostavlja voditelju Službe,
•    prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih unutarnjih revizija,
•    sudjeluje u izradi strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije te daje savjete o boljoj djelotvornosti i učinkovitosti sustava unutarnjih kontrola,
•    obavlja poslove mentorstva novozaposlenih,
•    sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti,
•    u slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima,
•    obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Službe.