Točka 17. Koordinator u Uredu za zajedničke poslove, Odjel za nabavu i opće poslove

Zagreb, Croatia


Oglas više nije dostupan.

Uvjeti:

• magistar ekonomije, prava ili druge odgovarajuće struke (VSS ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke),

• najmanje 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima, 

• poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU, 

• izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, 

• iskustvo u postupcima javne nabave,

• napredno znanje rada na računalu,

• završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta, 

• hrvatsko državljanstvo.

Obavezno radno iskustvo na poslovima pripreme i/ili provedbe postupaka javne nabave ili iskustvo u pripremi ponuda za javna nadmetanja koja se objavljuju temeljem Zakona o javnoj nabavi.


Opis poslova:

• u suradnji s voditeljem Odjela planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje,

• koordinira stručne i administrativne poslove više složenosti vezano za poslove nabave i ugovaranja i uz povremeni nadzor i upute voditelja Odjela,

• predlaže unapređenje internih procedura i metodologija nabave i ugovaranja te sudjeluje u njihovom razvoju,

• provodi i koordinira postupke nabave roba, radova i usluga u skladu s odredbama ZJN i internim procedurama Agencije,

• provodi postupke jednostavne nabave roba, radova i usluga,

• sudjeluje u izradi financijskog plana Agencije u koji su uključena i sredstva iz projekata u okviru operativnih programa financiranih iz ESI fondova EU čiji je korisnik Agencija,

• izrađuje planove nabave robe, usluga i radova za potrebe Agencije sukladno odredbama ZJN,

• izrađuje planove nabave robe, usluga i radova za potrebe Agencije skladno odredbama ugovora o provedbi tehničke pomoći iz projekata u okviru operativnih programa financiranih iz ESI fondova EU čiji je korisnik Agencija-UZP,

• izrađuje statistička izvješća vezana uz javnu nabavu,

• priprema ili sudjeluje u pripremi ugovora o nabavi robe, usluga i radova za potrebe Agencije te prati njihovu realizaciju,

• izrađuje evidencije o realizaciji sklopljenih ugovora,

• provodi suštinsku kontrolu isporučene robe, usluga i radova, kompletira i priprema račune dobavljača za plaćanje,

• vodi evidenciju o opremi, trgovačkoj robi i potrošnom materijalu, njihovom skladištenju i čuvanju, 

• odgovoran je za ažuriranje podataka koji proizlaze iz poslovnih procesa u nadležnosti Službe, a unose se u informacijske sustave Agencije,

• provodi aktivnosti općih poslova Agencije,

• sudjeluje u popisima imovine Agencije, 

• sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti,

• u slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima,

• obavlja poslove mentorstva novozaposlenima,

• obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.